Pamuk PiyasalarıULUSAL PAMUK KONSEYİ web sitesine hoşgeldiniz...

2007 yılında, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 11nci maddesi uyarınca kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok sektörlü sivil toplum örgütüdür.
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk ürünleri ticareti ve sanayilerinde sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en büyük kılmaktır.

Devamı için tıklayınız...
  • Resim 1
  • Resim 1
  • Resim 2
  • Resim 3
  • Resim 4
  • Resim 5
  • Resim 6

Haberler
PAMUK DESTEKLEME PRİMİ 75 KURUŞ OLARAK AÇIKLANDI

2016 Sezonu pamuk destekleme primi 75 kuruş olarak açıklandı.

Bu günkü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2016 sezonu ürünü için pamuk üreticilerine kilogram kütlü başına 75 kuruş prim ödenecek. Pamuk üreticileri ayrıca dekar başına 11 TL mazot desteğinden yararlanabilecekler.

 
 


2015 Pamuk Üretim Maliyetleri Açıklandı

ULUSAL PAMUK KONSEYİ
 
PAMUK ÜRETİM MALİYETLERİ, 2015
 
Her yıl Konseyimiz koordinasyonunda yapılmakta olan Cari Pamuk Üretim Maliyetlerinin Tespiti'ne dair çalışma 2015 üretim sezonu için de tekrarlanmıştır. Bu amaçla ülkemiz pamuk bölgelerindeki toplam yirmiiki kuruluştan bilgi istenmiş, bunların onüçünden cevap alınmıştır. İlgili kuruluşlardan gelen maliyet çizelgeleri ve bunların değerlendirilmesiyle oluşturulan Özet Tablo ekte sunulmuştur. 
 
Pamuk üretilen bazı bölgeler arasında toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak az da olsa farklı yetiştirme teknikleri ve işçilikler nedeniyle farklı maliyetler oluşurken, diğer bazı bölgeler arasında bu bakımdan benzerlikler bulunmaktadır. Buna göre önceki bilgi ve değerlendirmelerimizden hareketle, ülkemiz pamuk bölgeleri (Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Hatay ile Ege ve Antalya) olmak üzere dört gruba ayrılmış ve kuruluşlardan gelen maliyet verileri bu dört grup içinde değerlendirilmiş; yani gruba katılan alan birimi başına maliyetlerin (₺/dekar) basit aritmetik ortalaması, grup ortalaması olarak hesaplanmıştır. Ülke ortalaması hesabında ise, gruplara pamuk ekim alanlarındaki % payları oranında ağırlık verilmek suretiyle, grup ortalamalarının ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır. (2015 üretim yılında, pamuk ekin alanlarının, söz konusu dört grup itibariyle dağılımı, Şanlıurfa %49, Diyarbakır ve diğer Güney Doğu Anadolu %9, Çukurova ve Hatay %14, Ege ve Antalya %28'dir. Buna göre grupların ağırlıkları sırasıyla 0,49-0,09-0,14-0,28'dir.) Bu şekilde bulunan ülke ortalaması birim alan üretim maliyeti (₺/da) TUIK tarafından yayınlanan ülke ortalaması kütlü verimi (kg/da) değerine bölünerek birim ağırlık başına ülke ortalaması maliyet bulunmuştur. 
 
Buna göre, 2015 yılı birim alan (dekar) başına cari kütlü pamuk üretim maliyeti ülke ortalaması 937,86 ₺/da, ortalama kütlü verimi 448 kg/ da ve birim ağırlık başına ülke ortalaması kütlü maliyeti 2,09 ₺/kg dır.   Bölgeler itibariyle alan birimine kütlü üretim maliyeti 853,67 ₺/ da ile 957 ₺/da, ağırlık birimine kütlü üretim maliyeti ise 1,91 ile 2,14 ₺/kg sınırları arasında değişmektedir.
 
Öte yandan, yine TUIK verilerine bu yılın ülke ortalaması çırçır randımanı %38'dir. Buna göre, anılan ülke ortalaması kütlü maliyetinin lif pamuk karşılığı 5,5 ₺/kg  olup bu değer geçen Ekim-Aralık dönemi Şanlıurfa ve İzmir Ticaret Borsalarının 41 renk mahlıç (lif pamuk) fiyatlarından, ki bunlar sırasıyla 3,90 ₺ ve 4,53 ₺ dır, 100 ila 160 krş daha fazladır. Bu bulgudan ortalamanın üzerindeki verim ve kalitede üretim yapabilen pamuk çiftçilerinin bir sonraki sezonda alacakları destek primi ile geçmiş sezon maliyetlerini zorlukla karşılayabilecekleri, belki küçük bir kazanç sağlayabilecekleri, buna karşılık ortalamanın altındaki verim ve kalitede üretim yapan çiftçilerin ise, destek primine rağmen zarar etmiş olacakları anlaşılmaktadır. Bu durumda, iki sezon önceki küçük bir artışın ardından tekrar azalma eğilimi kazanan pamuk ekilişi ve rekoltenin bu eğilimini gelecek sezonda da sürdürmesi kaçınılmazdır. Üstelik  vurgulanması gerekir ki,  yukarıdaki analizde esas alınan ortalama tarla verimi, GDO'lu tohumla üretim yapmakta olan, ayrıca tarla büyüklükleri  ve sulama koşulları ülkemizle karşılaştırılamayacak ölçüde  daha iyi olan, dünya birincisi Avustralya'nın ardından ikinci sıradadır.  Ülkemiz üreticisinin bu başarısına ve  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın vermiş olduğu destekleme primine karşın ülkemiz pamuk üretiminin azalma tehdidi altında bulunması üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. 
 
Konseyimiz ülkemiz pamuk üretimindeki bu tehdidin yok edilerek, sürdürülebilirliğin yeniden tesisi için aşağıda özetlenen, ayrıntıları bu yılın sektör raporunda verilen önerilerinin hayata geçirilmesini zorunlu görmektedir:
Pamuk destekleme primi 500 kg/da gibi bir verimle sınırlanmalı; bundan yapılacak tasarruf verilecek prim miktarının artırılmasında kullanılmalıdır.
Pamuk destekleri 5 yıl gibi bir dönem için açıklanmalı ve prim miktarlarının her yıl enflasyon oranında artırılacağı bildirilmelidir.
Primler en geç Mart ayı içinde ödenmelidir.
Üretim girdilerindeki kdv oranları %1'e düşürülmeli veya tümüyle kaldırılmalıdır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
31/12/2015 
 
Barış Kocagöz
Ulusal Pamuk Konseyi
Yönetim Kurulu Başkanı


Ek: Pamuk Üretim Maliyetleri-2015 Çizelgesi

 
 


ULUSAL PAMUK KONSEYİ 8. GENEL KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

Ulusal Pamuk Konseyi 8. Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2016 Çarşamba günü TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesislerinde yapıldı. Altmış altı üye ve temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurlununun 25 Kasım 2014- 5 Nisan 2016 dönemi faaliyetleri ile hesapları ve Denetleme Kurulu Raporları Oy Birliği ile kabul ve ibra edildi; 2016 Tahmini Bütçesi onaylandı. Ayrıca gelecek dönem faaliyetleri görüşüldü, önerilerde bulunuldu.
Bu bağlamda öne çıkan görevler hakkında şu açıklamalar yapıldı: 
Konseyin Ekonomi Bakanlığının  GITES kapsamında, hazırlayarak 2013 yılında yürürlüğe koymuş olduğu, yerli pamuk üretiminin ve kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan beş yıllık  Pamuk Eylem Planı'ndaki, "Pamuk desteklerinin bu amaca uygun sonuçlar doğuracak yöntem ve mekanizmalarla desteklenmesi" görevi için kapsamlı bir çalışma sonucunda etkin ve uygulanabilir bir öneri geliştirdiği ve bu önerinin müteaddit kereler bakanlığımıza sunmuş olduğu açıklandı. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2015-2018 kapsamında, Konseye verilen "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) içermeyen Türk pamuğunun tanıtılması" görevi için ise,  konsey imkanlarını kat ve kat aşan bir bütçe gerektiği, ancak bu  bütçenin sağlanması halinde Konseyin bir kampanya hazırlanarak uygulanması için gerekli koordinasyon görevini  üstlenmeye hazır olduğunun bakanlığımıza bildirildiği vurgulandı. 
Ayrıca, ülkemiz tarım ve sanayi sektörleri için çok büyük sosyo-ekonomik öneme sahip  yerli pamuk üretiminin sorunlarının çözümü için, Konseyin  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, Ekonomi, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Gümrük Ve Ticaret, ve Kalkınma Bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlığı ile giderek gelişen bir iş birliği içinde olduğu, bu iş birliğinin ilgili bakanlıklar arası koordinasyonun geliştirilmesiyle birlikte çok daha verimli hale geleceğine dikkat çekildi. 
 

 
 

Pamuk Takvimi

Bu bölüm yapım aşamasındadır.